PZM
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OZDG SPÓŁKA Z O.O. WE WROCŁAWIU
Certyfikat ISO

Szkolenia Kierowców Zawodowych

Zbieramy grupę na szkolenia w Legnicy tel./fax. 76 8621795

 

WSZYSTKIE NASZE OŚRODKI SĄ AKREDYTOWANE
PRZEZ KURATORA OŚWIATY

W naszych Ośrodkach Szkolenia Kierowców na terenie województwa Lubuskiego i Dolnośląskiego:

 • OSK Jelenia Góra
 • OSK Kłodzko
 • OSK Legnica
 • OSK Lubin
 • OSK Wrocław
 • OSK Zielona Góra

Prowadzimy szkolenia dla kierowców zawodowych kat. C, D, C+E, B+E, T.

oraz przeprowadzamy szkolenia w zakresie:

 • KWALIFIKACJA WSTĘPNA
 • KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA
 • KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA
 • KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA
 • SZKOLENIE OKRESOWE
 • KURSY ADR PODSTAWOWE I SPECJALISTYCZNE

Kurs ADR podstawowy przeznaczony jest dla kierowców posiadających prawo jazdy kategorii B oraz C, którzy ukończyli 21. rok życia.

Szkolenie trwa 24 godziny. Jego celem jest zapoznanie wszystkich kursantów z zagrożeniami, które mogą pojawić się podczas przewożenia towarów klasyfikowanych jako niebezpieczne. Mianem tym określa się między innymi: materiały wybuchowe, materiały samozapalne, nadtlenki organiczne, materiały zakaźne, materiały trujące, materiały promieniotwórcze, materiały żrące, gazy. Istotą jest również zapoznanie kierowców z informacjami dotyczącymi możliwości zminimalizowania prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń oraz redukowania skutków wypadków - z zachowaniem standardów bezpieczeństwa własnego oraz innych osób.
Kurs specjalistyczny na cysterny szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły 21. rok życia, posiadają uprawnienia ADR do przewozu towarów niebezpiecznych, otrzymane w ramach kursu ADR podstawowego. W cysternach mogą być przewożone wyłącznie wybrane niebezpieczne materiały ciekłe oraz w formie granulatów. Dopuszczalne jest również przewożenie niektórych materiałów sproszkowanych. 

Kurs trwa 16 godzin. Na zajęciach podejmowane są zagadnienia, mające na celu zwiększenie świadomości kierowców w zakresie bezpiecznego przewożenia materiałów niebezpiecznych w cysternach oraz niedopuszczania do wypadków oraz ograniczania ewentualnych jego skutków.

Szkolenie prowadzone jest w systemie: weekendowym, tj. 2 x pt./sobota/niedziela

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym i kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych. Ukończenie kursu ADR podstawowego jest jednoznaczne z możliwością przystąpienia do egzaminu państwowego oraz kolejno ukończenie kursu specjalistycznego ADR na cysterny uprawnia do przystąpienia do egzaminu państwowego.

Po zdanym egzaminie w OSK składany jest wniosek o wydanie zaświadczenia ADR uprawniającego do przewozu materiałów niebezpiecznych. Zaświadczenie ważne jest przez 5 kolejnych lat. Wydawane jest w języku polskim i angielskim, obowiązuje we wszystkich krajach, które ratyfikowały międzynarodową konwencję ADR.

UWAGA!
Kierowcy zawodowi zobowiązani są przechodzić szkolenie okresowe co pięć lat – kliknij, aby uzyskać więcej informacji!

SZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ DROGOWY MA NA CELU UAKTUALNIENIE WIEDZY TEORETYCZNEJ I PRAKTYCZNEJ Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I KOMFORTU PRACY W ZAWODZIE KIEROWCY.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 15.04.2004 r. (Dz. U. nr 122 poz. 1269 z 31.05.2004r z póź. zmianami).

Wszyscy kierowcy wykonujący przewóz drogowy, którzy uzyskali:
• prawo jazdy kat D, D+E, D1, D1+E przed 10 września 2008 roku,

• prawo jazdy kat C, C+E, C1, C1+E przed 10 września 2009 roku.

Zobowiązani są odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wpis do dokumentu prawa jazdy w formie wymiany prawa jazdy na nowe na podstawie odbytych badań lekarskich i uzyskanego świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego do kategorii prawa jazdy zg., z którą wykonują przewóz drogowy.

Termin odbycia szkolenia okresowego uzależniony jest od daty uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy do właściwej kategorii zgodnie z umieszczoną poniżej informacją.

1) 10 września 2009 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.

2) 10 września 2010 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kat. C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r., 
b) kat. D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;

3) 10 września 2011 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kat. C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r., 
b) kat. D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;

4) 10 września 2012 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r., 
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;

5) 10 września 2013 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r., 
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;

6) 10 września 2014 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

Nowy dokument prawa jazdy wydawany jest na okres 5 lat, termin ważności liczony jest od daty uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej, jednak nie może być dłuższy niż termin ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

SZKOLENIA NA KWALIFIKACJE WSTĘPNE, KWALIFIKACJE WSTĘPNE PRZYSPIESZONE, KWALIFIKACJE WSTĘPNE UZUPEŁNIAJĄCE ORAZ KWALIFIKACJE WSTĘPNE UZUPEŁNIAJĄCE PRZYSPIESZONE - kliknij, aby uzyskać więcej informacji!

1.Podstawa prawna
Podstawę prawną do prowadzenia szkoleń w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej oraz szkoleń okresowych, stanowią:
a) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zmianami)
b) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2008 r. Nr 124, poz. 805 ze zm.).

2. Do kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej może przystąpić osoba która
a) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe,
b) studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt,
c) nie będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy drogowe na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
d) która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy (przed przystąpieniem do szkolenia należy wykonać badania lekarskie i psychologiczne).

3.Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej ,kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dotyczy osób posiadających prawo jazdy
a) kategorii D1, D1+E, D lub D +E, wydane po dniu 10 września 2008r.,
b) kategorii C1, C1+E, C lub C +E, wydane po dniu 10 września 2009r.;

Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację wstępną, lub kwalifikację wstępna przyspieszoną odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio dla prawa jazdy kat.C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E.

4. Czas trwania bloków programowych
~ Kwalifikacja wstępna (szkolenie obejmuje łącznie 280godz.) w tym:
część podstawowa 195 godz. zajęć teoretycznych, część specjalistyczna w tym:
- 65 godz. zajęć teoretycznych,
- 16 godz. zajęć praktycznych w ruchu drogowym
- 4 godz. zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych lub równoważnie 2 godziny przy wykorzystaniu urządzenia zwanego symulatorem jazdy.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona (szkolenie obejmuje łącznie 140 godzin) w tym:
-  część podstawową – teoretyczną 97 godzin
- część specjalistyczną 33 godziny – w tym 10 godzin zajęć praktycznych na, które składa się 8 godzin jazdy indywidualnej i 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych lub 1 równoważnie 1 godzina przy wykorzystaniu urządzenia zwanego symulatorem jazdy.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca (szkolenie obejmuje 70 godzin) w tym 65 godzin zajęć teoretycznych i 5 godzin zajęć w części specjalistycznej zajęcia praktyczne – jazda w ruchu drogowym odpowiednio dla prawa jazdy kat C , C +E lub D, D +E.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona (obejmuje 35 godzin) w tym 32,5 godziny zajęć teoretycznych i 2,5 godziny zajęć z części specjalistycznej- zajęcia praktyczne w ruchu drogowym odpowiednio dla prawa jazdy kat C, C +E lub D, D +E.

5. Egzaminowanie
Po zakończeniu kwalifikacji wstępnej na wniosek kierownika w Ośrodku Szkolenia zostaje przeprowadzony test kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez wojewodę w formie pisemnej, który trwa 45 minut.
*  Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej obejmuje:
* Test podstawowy składający się z 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego
* Test specjalistyczny składający się z 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C i C +E, lub D i D +E
Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.

* Wynik z testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej;
- 16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym;
- 5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje test specjalistyczny składający się 10 pytań odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C i C+ E lub D i D +E. Czas trwania testu wynosi 15 minut. Wynik z testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia 5 poprawnych odpowiedzi.