PZM
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OZDG SPÓŁKA Z O.O. WE WROCŁAWIU
Certyfikat ISO

Przepisy

Ważne zmiany od 19 stycznia 2013

Kategorie uprawnień do kierowania pojazdami obowiązujące od 19 stycznia 2013 roku

 kategoria AM uprawnia do kierowania : 

- motorowerem, 
- czterokołowcem lekkim;
 
kategoria A1 uprawnia do kierowania :
- motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg
- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 
kategoria A2 uprawnia do kierowania :
- motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,
- motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 
kategoria A uprawnia do kierowania:
- motocyklem,
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 
kategoria B1 uprawnia do kierowania:
- czterokołowcem,
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 
kategoria B uprawnia do kierowania:
- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego wyżej oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4 250 kg, z zastrzeżeniem zdania egzaminu praktycznego z tzw. kodem 96
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 
kategoria C1 uprawnia do kierowania:
- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 
kategoria C uprawnia do kierowania:
- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 
kategoria D1 uprawnia do kierowania:
- autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 
kategoria D uprawnia do kierowania:
- autobusem,
- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym wyżej oraz z przyczepy lekkiej,
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 
kategoria T uprawnia do kierowania:
- ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
- zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
 
kategorie B+E, C+E lub D+E uprawniają do kierowania: 
- pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy czym
w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;
 
kategoria C1+E uprawnia do kierowania:
- zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;
 
kategoria D1+E uprawnia do kierowania:
- zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;
 
kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E uprawniają do kierowania:
- zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E;
 
kategorii C+E i D uprawniają do kierowania:
- zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii D+E;