PZM
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OZDG SPÓŁKA Z O.O. WE WROCŁAWIU
Certyfikat ISO

Pomoc: Pytania i odpowiedzi

Kwalifikacja wstępna czy szkolenie okresowe? Nie wiem które muszę zrobić.

Wszystko zależy od tego, w jakim czasie otrzymał/a Pan/Pani prawo jazdy. Zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym z 19 grudnia 2006 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1701). Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E po 10 września 2008 lub kategorii C1, C1 + E, C lub C + E po 10 września 2009 r., chcąc wykonywać zawód kierowcy, muszą wcześniej przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej. Bez takiego szkolenia nie mogą wykonywać pracy w ramach przewozów drogowych. Ci, którzy uzyskali uprawnienia wcześniej (tj. do 10 września 2008 r. kat. D i do 10 września 2009 r. kat. C), są obowiązani odbyć szkolenia okresowe. Również kierowca po upływie pięciu lat od uzyskania po raz pierwszy świadectwa kwalifikacji, ma obowiązek przejść takie szkolenie.

Czy przed szkoleniem okresowym lub kursem kwalifikacyjnym powinno zrobić się badania lekarskie i badania psychologiczne?

Badania takie należy odbyć po zakończonym szkoleniu okresowym.
UWAGA!
Badania dotyczące kursu kwalifikacyjnego wykonuje się przed rozpoczęciem szkolenia.

Szkolenie okresowe - na czym polega i ile trwa?

Obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E zgodnie z programem szkolenia. Szkolenie prowadzone jest w formie e-learningu. Kursant odbywa je na miejscu w ośrodku szkolenia kierowców, indywidualnie bez konieczności zbierania grupy.

W zakres tematyczny wchodzą moduły:

Moduł obowiązkowy nr 1 „Przypomnienie wiadomości” w zakresie tematyki objętej kwalifikacją wstępną, trwającą 21 godz., w jego skład wchodzą:
1.1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa (7 godzin);
1.2. Stosowanie przepisów (7 godzin);
1.3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska (7 godzin).
Moduł nr 2 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” (7 godz.) – stała część szkolenia,
Moduł nr 3 np. „Czynnik ludzki w przewozie drogowym” lub "Międzynarodowy przewóz drogowy dla kat. D" etc. (7 godz.) – kierowca może wybrać ten element w zależności od specjalizacji.

Czy uzyskując szkolenie okresowe na przewóz rzeczy trzeba równocześnie robić dodatkowy kurs, aby uzyskać zgodę na przewóz osób?

Wydział komunikacji dokonuje wpisu do prawa jazdy w zakresie bloku programowego, którego dotyczył kurs np. C, C+E, C1, C1+E. Natomiast na podstawie badań lekarskich i psychologicznych dokonuje wpisu dodatkowo na blok programowy D, D+E, D1, D1+E - bez konieczności robienia szkolenia okresowego na przewóz osób. Analogicznie można ukończyć szkolenie w zakresie bloku programowego D, D+E i uzyskać dodatkowo wpis dla kat C, C+E.

Jeśli odbyłem kwalifikację wstępną przyśpieszoną do prawa jazdy kat. C, a w tym roku uzyskałem prawo jazdy kat. D, to czy muszę od nowa przejść tak długie szkolenie?

Nie ma takiej potrzeby, wystarczy odbyć kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną (35 godzin w tym 2,5 godziny praktycznych). Taki kurs jest znacznie krótszy!

Wybór kwalifikacji wstępnej – uzupełniającej bądź uzupełniającej przyspieszonej podyktowany jest wiekiem. Kto ukończył 21 lat i ma za sobą kwalifikację wstępną przyspieszoną na kat. C, musi skończyć też kwalifikację wstępną uzupełniającą do prawa jazdy kat. D. Jeśli ma 23 lata, wówczas może zrobić kwalifikację uzupełniającą przyspieszoną.

Chcę zostać zawodowym kierowcą mam prawo jazdy kat. C i ukończone 21 lat. Czy muszę odbyć kwalifikację wstępną czy wstępną przyśpieszoną?

Osoby w wieku od 18 do 21 lat mogą odbyć jedynie kwalifikację wstępną w przypadku kategorii C lub C+E. Jeśli kierowca ma ukończone 21 lat, może zrobić kwalifikację wstępną przyspieszoną.

Jeśli odbyłem kwalifikację wstępną przyśpieszoną do prawa jazdy kat. D, a chciałbym również mieć świadectwo kwalifikacji do prawa jazdy kat. C, to muszę odbywać szkolenie o identycznym wymiarze godzin jeszcze raz?

Wystarczy odbyć kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną (trwa 35 godzin, w tym 2,5 godziny praktycznych).

To czy należy odbyć kwalifikacje wstępną – uzupełniającą bądź uzupełniającą przyspieszoną zależy od wieku. Kto ukończył 23 lata i ma za sobą kwalifikację wstępną przyspieszoną do kat. D, może skończyć kwalifikację wstępną uzupełniającą przyspieszoną do prawa jazdy kat. C.

Chcę zostać zawodowym kierowcą mam prawo jazdy kat. D i 24 lata. Czy muszę odbyć kwalifikację wstępną czy wstępną przyśpieszoną?

W przypadku kat. D lub D+E osoby zainteresowane przewozem osób od 21 do 23 roku życia muszą odbyć kwalifikację wstępną.Po ukończeniu 23 lat mogą odbyć kwalifikację wstępną przyspieszoną.

         Podsumowując, to jaką kwalifikację należy odbyć, zależy od wieku kierowcy*.

*Więcej na ten temat w ustawie Prawo o ruchu drogowym z 19 grudnia 2006 r. (Dz. U. Nr 235, poz. 1701)

Egzamin państwowy po kwalifikacji wstępnej – na czym polega?

Po zakończeniu kwalifikacji wstępnej na wniosek kierownika w OSK zostaje przeprowadzony test kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez wojewodę w formie pisemnej.

Test obejmuje:

a) 20 pytań podstawowych dla wszystkich kategorii prawa jazdy (co najmniej 16 poprawnych odpowiedzi na zaliczenie)
b) 10 pytań w części specjalistycznej, zależnie od kategorii prawa jazdy (aby zaliczyć, należy uzyskać minimum pięć poprawnych odpowiedzi)