PZM
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OZDG SPÓŁKA Z O.O. WE WROCŁAWIU
Certyfikat ISO

Egzamin państwowy

EGZAMIN PAŃSTWOWY NA PRAWO JAZDY KATEGORII A, B, C, D, T

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi egzamin na prawo jazdy składa się z dwóch części, tj. egzaminu teoretycznej oraz egzaminu praktycznego z danej kategorii, który odbywa się w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).

ZASADY EGZAMINU TEORETYCZNEGO

 • Czas trwania testu egzaminacyjnego wynosi maksymalnie 25 minut,
 • Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa,
 • Nie można cofnąć się do wcześniejszych pytań,
 • Projekcja filmu wyświetla się tylko jeden raz,
 • Projekcja filmu kończy się stop klatką, która trwa przez cały czas przeznaczony na udzielenie odpowiedzi,
 • Test zawiera 32 pytania: 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej,
 • Pytania są punktowane 3, 2 i 1 w zależności od ich znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • Niewskazanie żadnej odpowiedzi skutkuje otrzymaniem 0 pkt,
 • Warunkiem uzyskania wyniku pozytywnego jest uzyskanie, co najmniej 68 punktów 74 możliwych.

TEST SKŁADA SIĘ Z :

Części podstawowej (20 pytań):

 • Pytania jednokrotnego wyboru TAK albo NIE,
 • Pytania ilustrowane klipami filmowymi lub zdjęciami z realnych sytuacji drogowych,
 • 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania,
 • 15 sekund na udzielenie odpowiedzi,
 • 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 3pkt ),
 • 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 2pkt ),
 • 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego ( 1pkt ).

Część specjalistyczna (12 pytań):

 • Pytania jednokrotnego wyboru A, B albo C,
 • Pytania ilustrowane w miarę potrzeb odpowiednimi zdjęciami lub grafikami,
 • 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi,
 • 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (3 pkt),
 • 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (2 pkt),
 • 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego (1 pkt).

Egzamin teoretyczny ważny jest przez okres 6 miesięcy. Jeżeli wynik egzaminu teoretycznego jest pozytywny, kursant może przystąpić do egzaminu praktycznego.

EGZAMIN PRAKTYCZNY obejmuje sprawdzenie:

 • Umiejętności wykonywania podstawowych manewrów - jest ona przeprowadzana na placu manewrowym,
 • Umiejętność jazdy w ruchu drogowym - jest przeprowadzana na drogach publicznych.

Zadania na placu manewrowym dla poszczególnych kategorii prawa jazdy:

KATEGORIE PRAWA JAZDY

ZADANIA EGZAMINACYJNE

Wszystkie

Przygotowanie dojazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, oraz ruszanie z miejsca.

B, B1, C, D, T, B+E, C+E, D+E

Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu

B, B1, C, D, T, B+E, C+E, D+E

Parkowanie skośne
(wjazd przodem - wyjazd tyłem)

C, D, T, B+E, C+E, D+E

Parkowanie prostopadłe
(wjazd tyłem - wyjazd przodem lub wjazd przodem - wyjazd tyłem)

C, D

Parkowanie równoległe
(wjazd tyłem - wyjazd przodem)

C,

Zawracanie

A, A1, B, B1, C, D, T, B+E, C+E, D+E

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

A, A1

Slalom (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami)

Drugim etapem egzaminu praktycznego jest jazda po drogach publicznych. Do tego etapu przechodzą osoby, które uzyskały wynik pozytywny z pierwszej części egzaminu praktycznego na placu manewrowym. Jeżeli natomiast z egzaminu na placu manewrowym osoba zdająca nie uzyskała wyniku pozytywnego, musi ponownie przystąpić do egzaminu praktycznego. Druga część egzaminu praktycznego, czyli jazda po drogach publicznych, ma na celu sprawdzenie umiejętności poruszania się w ruchu miejskim.

Osoba egzaminowana uzyskuje:

 • pozytywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli poprawnie wykonała zadania egzaminacyjne
 • negatywny wynik egzaminu praktycznego, jeżeli:

a) dwukrotnie nieprawidłowo wykonała to samo zadanie egzaminacyjne
b) egzamin został przerwany.

Jeżeli wynik egzaminu praktycznego jest pozytywny, należy zgłosić się do Starostwa właściwego ze względu na miejsce zameldowania w celu odbioru prawa jazdy.

Czas oczekiwania na wydanie prawa jazdy to ok. 14 dni.

EGZAMIN PAŃSTWOWY NA PRAWO JAZDY KATEGORII B+E, C+E, D+E

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi egzamin na prawo jazdy składa się z egzaminu praktycznego z danej kategorii. Zadania do wykonania na egzaminie państwowym na poszczególne kategorie prawa jazdy opisane są powyżej.