PZM
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OZDG SPÓŁKA Z O.O. WE WROCŁAWIU
Certyfikat ISO

Egzamin

Po zakończeniu kwalifikacji wstępnej w Ośrodku Szkolenia zostaje przeprowadzony test kwalifikacyjny przed komisją powołaną przez wojewodę w formie pisemnej, który trwa 45 minut. Dotyczy on kwalifikacji wstępnej oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej i obejmuje:
- Test podstawowy składający się z 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego,
- Test specjalistyczny składający się z 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, lub D, D+E.

Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź. Wynik z testu uważa się za pozytywny, w przypadku udzielenia co najmniej:
16 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym,
5 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej obejmuje:
- Test specjalistyczny składający się 10 pytań odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E lub D, D+E,
- Czas trwania testu wynosi 15 minut,
- Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia 5 poprawnych odpowiedzi.

Osobie szkolonej, która uzyska pozytywny wynik z testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej. Osoba szkolona, która uzyska negatywny wynik z testu kwalifikacyjnego, może przystąpić do kolejnego egzaminu organizowanego w tym samym ośrodku szkolenia, w którym ukończyła szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej uzupełniającej.

W przypadku odbycia „Szkolenia okresowego” przez kierowce wykonującego przewóz drogowy, nie przeprowadza się egzaminu. 35-godzinne szkolenie teoretyczne (w zakresie wymaganym programem szkolenia dla określonej kategorii prawa jazdy) kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego.